Targinta utvecklar målsökande integrin-antikroppar för behandling av cancer

Ny målmolekyl

Targintas utvecklingsarbete baseras på en patentskyddad markörteknologi med fokus på cellyteproteinet integrin α10β1. Targinta har upptäckt att cancerceller från flera aggressiva cancerformer har integrinet på sin cellyta och att det reglerar flera viktiga cellfunktioner som överlevnad och spridning av cancercellerna. Targinta använder integrin α10 som angreppspunkt på cancerceller för att med hjälp av målsökande antikroppar, så kallade α10-antikroppar, rikta en effektiv behandling mot hjärntumören glioblastom och trippelnegativ bröstcancer ochäven andra aggressiva cancerformer.

Positiva prekliniska resultat
Targinta har i prekliniska modeller visat att α10-antikroppar signifikant minskar tumörväxt av både glioblastom och trippel­negativ bröstcancer (TNBC). I pågående pre­kliniska studier utvärderas antikropparnas effekt även på andra aggressiva cancer­former.

Pipeline

Targinta driver två parallella läkemedelsprojekt där antikroppskandidaterna riktas mot det unika målproteinet integrin α10β1. Det ena projektet innebär utveckling av antikroppar som hindrar metastasering, så kallade funktionsblockerande α10-antikroppar, medan det andra projektet syftar till att ta fram direkt tumördödande antikroppar, vilket görs genom framställning av cellgiftskonjugerade α10-antikroppar, så kallade α10-ADC (Antibody-drug conjugate).
Discovery
Preklinik
Preklinisk forskningsfas
Preklinisk utvecklingsfas
Klinik
TARG10
Integrin α10β1-mAb
TARG9
ADC* targeting integrin α10β1

TARG10: Integrin α10β1-mAb
TARG9: ADC* targeting integrin α10β1

* Antibody-drug conjugate

Riktad antikroppsbehandling

Targinta har utvecklat två typer av behandlande antikroppar:

  1. Funktionsblockerande antikroppar som binder till integrin α10β1 med potential att hindra cancercellernas migration (spridning), proliferation (celltillväxt) och överlevnad.
  2. Antibody-drug conjugate (ADC) där ett cellgift har kopplats till antikroppen. ADC-molekylen tas upp av cancercellerna genom integrin α10β1 vilket leder till celldöd.
Två typer av behandlande antikroppar

Möjlig ny behandling av aggressiv cancer

Aggressiva och livshotande cancer­former där effektiv behandling saknas är ett stort medicinskt problem. Det behövs nya behandlingskoncept för att framgångsrikt kunna behandla dessa cancerformer. Targintas målmolekyl integrin α10β1 är en så kallad ”First-in-Class target” och bolagets riktade α10-antikroppar har i prekliniska studier visat lovande effekt på två mycket elakartade cancerformer, glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Detta ger goda möjligheter att utveckla helt nya läkemedel mot aggressiv cancer.

Trippel­negativ bröst­cancer (TNBC)

Trippelnegativ bröstcancer är en aggressiv form av bröstcancer med hög risk för återfall ochmetastasering. Omkring 300 000 personer diagnosticeras med trippelnegativ bröstcancervarje år i USA och EU. Den genomsnittliga 5-årsöverlevnaden för TNBC är ca 12 procent.

Andra aggressiva cancerformer

Targintas utvärderar även andra aggressiva och svårbehandlade cancerformer och ser stora möjligheter att bredda användningen av α10-antikroppar.

Glioblastom

Glioblastom är den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärncancer hos vuxna. Omkring 30 000 individer diagnosticeras med glioblastom per år i USA och EU. Den genomsnittliga 5-årsöverlevnaden för patienter med glioblastom är bara ca 3 procent.

Publikationer

Chmielarska Masoumi K., Huang X., Sime W. ,Mirkov A., Munksgaard Thorén M., Massoumi R. and Lundgren-Åkerlund E. ”Integrin 10-Antibodies Reduce Glioblastoma Tumor Growth and Cell Migration.” Cancers (Basel) 13, 1184 (2021).

Munksgaard Thorén M., Chmielarska Masoumi K., Krona C., Huang X., Kundu S.,Schmidt L., Forsberg-Nilsson K., Floyd Keep M., Englund E., Nelander S.,Holmqvist B. and Lundgren-Åkerlund E. "Integrin α10, a Novel Therapeutic Target in Glioblastoma, Regulates Cell Migration, Proliferation, and Survival." Cancers (Basel). 11, 587 (2019).

Wenke A-K., Kjellman C., Lundgren-Åkerlund E., Uhlmann C., Haass N K., Herlyn M and Bosserhoff A K. "Expression of integrin alpha10 is induced in malignant melanoma." Cell Oncology. 29(5):373-86 (2007).

Camper, L., Holmvall, K., Wängnerud, C., Aszódi, A. and Lundgren-Åkerlund, E. "Distribution of the collagen-binding integrin α10β1 during mouse development." Cell Tissue Res. 306, 107-116 (2001).

Bengtsson, T., Camper, L., Schneller, M. and Lundgren-Åkerlund, E.  "Characterization of the mouse integrin subunit α10 gene and comparison with its human homologue. Genomic structure, chromosomal localization and identification of splice variants." Matrix Biology 20, 565–76 (2001).

Camper L., Hellman U. and Lundgren-Åkerlund E. "Isolation, cloning, and sequence analysis of the integrin subunit alpha10, a beta1-associated collagen binding integrin expressed on chondrocytes." J Biol Chem. 7;273 (32):20383-9 (1998).

Scientist examining specimen in a lab environment
Copyright © Targinta AB